Emerytury dla mężczyzn rocznik 1949-1953

Do Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Zgodnie z ustawą obowiązującą do 31.12.2008r.( z dnia 17 grudnia 1998 r.” O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 mogły skorzystać tylko kobiety, które urodziły się w latach 1949-1953 r., bo tylko one wymagany wiek 55 lat ukończyły do 31 grudnia 2008 r.Pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury mężczyzn urodzonych w latach 1949-1953, legitymujących się, tak jak kobiety z roczników 1949-1953, odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym (tj.35-letnim,5 lat dłuższym od wymaganego od kobiet - z zachowaniem zasady uprzywilejowania wyrównawczego) narusza zasadę równości (art.32 Konstytucji RP) i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (art.33 Konstytucji RP).
Nie kwestionujemy obniżenia granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn (w grupie osób z roczników 1949-1953), lecz pozbawienie tych ostatnich prawa do wcześniejszej emerytury.

Cechą charakterystyczną polskiego systemu emerytalnego jest zróżnicowanie przesłanek nabywania uprawnień do emerytury. W szczególności dyferencjacji podlega wiek, po osiągnięciu którego można przejść na emeryturę. W związku z tym w polskim prawie emerytalnym występuje kilka rodzajów emerytur. Jedną z nich jest emerytura wcześniejsza, przewidziana w art. 46 i 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo TK dotyczące zasad równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz warunków dopuszczających odstępstwa od tych zasad, uważamy, że nie powinno się różnicować traktowania w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury urodzonych w latach 1949-1953 - kobiet i mężczyzn w grupie osób mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy.Zgodne z Konstytucją jest tak zwane uprzywilejowanie wyrównawcze, mające na celu zmniejszenie nierówności faktycznie występujących w życiu społecznym między kobietami i mężczyznami, jednak w wypadku zakwestionowanej regulacji nie można wskazać takich biologicznych i społecznych różnic, które uzasadniają odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn, mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy z punktu widzenia ich uprawnień do wcześniejszej emerytury. Ważnym argumentem, przemawiającym za niekonstytucyjnością zróżnicowania ustanowionego w art. 46 i art 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, są wymogi, jakie stawia Polsce wiążące ją prawo Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe pozostawia państwom członkowskim swobodę organizacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednak przy korzystaniu z tej swobody państwa muszą przestrzegać prawa wspólnotowego. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie wyrażony w wielu aktach prawa wspólnotowego zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, szczególnie jeśli chodzi o stosowanie systemów emerytalnych i warunki objęcia nimi czy obowiązek opłacania i obliczania wysokości składek. Nie stanowi więc naruszenia prawa wspólnotowego obniżenie granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn, ale już pozbawienie tych ostatnich z roczników 1949-1953 (pomimo legitymowania się wyższym w stosunku do kobiet - o 5 lat wiekiem i stażem ubezpieczeniowym) z prawa do wcześniejszej emerytury na zasadach przewidzianych dla kobiet z roczników 1949-1953 narusza zasadę równego traktowania.

w odniesieniu do osób urodzonych do 31.12.1948r.Prokurator Generalny i Trybunał Konstytucyjny uznali, że art 29 jest niezgodny z art.32 i art.33 Konstytucji.

W związku z powyższym prosimy o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie odmienności traktowania sytuacji prawnej grup ubezpieczeniowych z roczników 1949-1953 w zakresie w jakim pozbawia się prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyzn , którzy osiągneli wiek 60 lat i - odpowiednio jak kobiety, które osiągnęły wiek 55 lat - posiadają długoletni staż ubezpieczeniowy (tj.co najmniej 35-letni składkowy i nieskładkowy).Zróżnicowanie zawarte w zakwestionowanym przepisie nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi dyskryminację mężczyzn w stosunku do kobiet, narusza więc, oprócz zasady równości, także art. 33 Konstytucji.
Wyrażamy nadzieję, że wniosek zostanie wnikliwie rozpatrzony i uznany za zasadny.


 Imię i nazwisko *
 Email *
 Dokładny adres *
 Uzasadnienie *

* - pole obowiązkowe

Zabezpieczenie antyspamowe
Proszę wprowadzić odpowiednią kombinację liter i cyfr w pole tekstowe zanim wyślesz wpis do Petycji.
captcha

Lista podpisów pod petycją

(28)
1 2 3 4 5 6
(13) Mieczysław Bielawiec
3.05.2010 r. 07:57:31

Urodziłem się 22.02. 1949 r i mam przepracowane 38 lat pracy.
(12) Witold Kowalik
1.04.2010 r. 15:41:55

Rocznik 1950 marzec. W listopadzie 2008r zostałem zwolniony z pracy. Pół roku chorowałem (od 15 lat cukrzyca). Do tej pory jestem na bezrobociu. Mam przepracowane 33lata w tym 16lat szkodliwych. starałem się o pomostówkę, niestety nie mam przepracowanych 40 lat. Bezrobocie kończę w maju 2010r. i co dalej? Pracy dla mnie nie ma.
(11) Wojciech Niedbalski
4.03.2010 r. 04:15:24

Urodziłem się w 1950 r i mam 43 lata pracy. Nie mam już sily fizycznej i psychicznej do dalszej pracy. Czy zasłużyłem sobie po tylu latach pracy tylko na zasiłek dla bezrobotnych i nędzne świadczenie przedemerytalne?
(10) Józef Boruta
26.02.2010 r. 04:39:53

Urodziłem się 3 stycznia 1949 r i mam obecnie przepracowane 46 lat ...niestety nie należny mi się jeszcze emerytura mimo mojego wieku i przepracowanych lat. A najgorsze jest to że zabrakło mi tylko kilka dni.
(9) Irena Frąckowiak
15.01.2010 r. 18:42:40

Popieram, gdyż jest to dyskryminacja ze względu na płeć. Mężczyźni urodzeni w latach 1949 - 1953 muszą pracować o 10 lat dłużej niż kobiety z tego samego rocznika. Tak skonstruowano obowiązujące prawo do emerytury.

Zostaw komentarz

Blog subiektywny

Mój blog to miejsce, w którym zamieszczam subiektywne opinie na temat spraw ważnych, bulwersujących lub po prostu komentuję to co dzieje sie na bieżąco.

Zapraszam do dyskusji.


Wejdź na forum

Jeśli chcesz podyskutować - kliknij tu

Reklama